Copyright 2022 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Откриване на учебната 2020-2021 година

Уважаеми ученици и родители,

официалното откриване на учебната 2020-2021 година (само за VIII клас) ще бъде на 15.09.2020 г. от 10.00 часа в двора на училището.

Учениците от IX и X клас да се явят за час на класа в 10.30 часа.

Учениците от XI и XII клас да се явят в 11.00 часа.

Поради противоепидемични мерки, достъпът до сградата на училището ще става в следния ред:

  • Учениците от VIII, IX и X клас ще влизат през вход Б (откъм столовата на училището).
  • Учениците от XI и XII клас ще влизат през вход А (централен вход на училището).

Учениците от всеки клас имат определена класна стая, в която ще се провеждат учебните занятия по всички дисциплини (с изключение на дисциплините, свързани с ползването на компютри и ФВС). Графикът на класните стаи е следния:

VIII а клас - 104 кабинет - класен ръководител Антоанета Десподова

VIII б клас - 207 кабинет - класен ръководител Емилия Атанасова

VIII в клас - 103 кабинет - класен ръководител  Мария Кирилова

VIII г клас - 102 кабинет - класен ръководител  Мария Кинтишева

IX a клас - 206 кабинет - класен ръководител Лиляна Шипарова

IX б клас - 101 кабинет - класен ръководител  Десислава Спиридонова

IX в клас - 201 кабинет - класен ръководител  Милена Димитрова

IX г клас - 202 кабинет - класен ръководител Гергана Митрева Дубровин

X а клас 204 кабинет - класен ръководител  Славянка Борисова

X б клас 203 кабинет - класен ръководител  Мирослава Игова

X в клас 205 кабинет - класен ръководител  Диляна Боева

X г клас 105 кабинет - класен ръководител  Светлана Жекова

XI а клас 304 кабинет - класен ръководител  Георги Цанков

XI б клас 305 кабинет - класен ръководител Румяна Кирилова

XI в клас 306 кабинет - класен ръководител  Биляна Христова

XI г клас 307 кабинет - класен ръководител Илиян Флорев

XII а клас 401 кабинет - класен ръководител  Марияна Карчева

XII б клас 403 кабинет - класен ръководител  Даниела Радкова

XII в клас 405 кабинет - класен ръководител  Георги Пенков

XII г клас 407  кабинет - класен ръководител Анна Манчева

 

 

 

 

СПИСЪК УЧЕБНИЦИ 2020-2021

Списък с учебниците за учебната 2020-2021 година тук

В ПГИМ “Йордан Захариев” – гр. Кюстендил има свободни места за учебната 2020/2021  по следните специалности:

1.  Специалност “Електронна търговия” – код 4820401, професия “Организатор Интернет приложения” – код 345120  за учебната 2020/2021 г.  7 свободни места за ІХ клас прием след VІІ клас/;

2.  Специалност “Икономическа информатика” – код 4820101  професия “Икономист - информатик” – код 482010 за учебната 2020/2021 г.  1 свободно място за Х клас /прием след VІІ клас/;

3. Специалност “Оперативно счетоводство” – код 3440301, професия “Оперативен счетоводител” – код 344030  за учебната 2020/2021 г.  1 свободно място за Х клас /прием след VІІ клас/;

4.  Специалност “Бизнес администрация” – код 3460101,  професия “Офис -мениджър” – код 346010 за учебната 2020/2021 г. 1 свободна място за Х клас / прием след VІІ клас /;

5.  Специалност “Електронна търговия” – код 4820401, професия “Организатор Интернет приложения” – код 345120  за учебната 2020/2021 г.  7 свободни места за ХІ клас прием след VІІ клас/

6.  Специалност “Икономика и мениджмънт” – код 3451204,  професия “Икономист” – код 345120 за учебната 2020/2021 г.  8 свободни места за ХI клас /прием след VII клас/;

7.  Специалност “Митническа и данъчна администрация” – код 3440201, професия “Данъчен и митнически  посредник” – код 344020 за учебната 2020/2021 г.  1 свободно място за ХI клас /прием след VІІ клас/;

8. Специалност “Банково дело” – код 3430101,  професия “Финансист” – код 343010 за учебната 2020/2021 г.  6 свободни места за ХI клас / прием след VІІ клас /;

9.  Специалност “Митническа и данъчна администрация” – код 3440201,  професия “Данъчен и митнически посредник” – код 344020 за учебната 2020/2021 г.  2 свободни места за ХII клас /прием след VII клас/;

10.  Специалност “Икономика и мениджмънт” – код 3451204,  професия “Икономист” – код 345120 за учебната 2020/2021 г.  2 свободни мeста за ХII клас /прием след VII клас/;

11.  Специалност “Икономическа информатика” – код 4820101  професия “Икономист - информатик” – код 482010 за учебната 2020/2021 г.  5 свободни места за ХII клас /прием след VІIІ клас/;

12.  Специалност “Бизнес администрация” – код 3460101,  професия “Офис -мениджър” – код 346010 за учебната 2020/2021 г. 7 свободни мeста за ХII клас / прием след VІIІ клас /;

При различие в учебния план учениците полагат приравнителни изпити, според учебните планове на специалността.

Успешно положен изпит се счита този, който е с оценка среден /3/ или по-висока. При равен бал се прибавят последователно оценките от български език и литература, математика, география и история от удостоверението за завършен клас.

Необходими документи са: удостоверение за завършен клас, удостоверение за преместване и заявление от ученика. Срок на подаване до 31.08.2020 г.

Полагане на приравнителни изпити до 11.09.2020 г.

Обявяване на резултатите – 14.09.2020 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ 

на комисия по приема

от понеделник до петък

от 08.00 часа до 19.00 часа

 

Утвърден план-прием за учебната 2021-2022 година