Copyright 2022 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

20210127 125415          20210127 125042

В изпълнение на програмата за реализация на иновацията за успешна професионална реализация на 27.01.2021 г. онлайн се проведе второто съвместно занимание на учениците от 10-в клас, специалност „Оперативно счетоводство“ с участието на господин Йордан Беловодски – председател на Кюстендилска търговско-промишлена палата по дисциплината „Обща теория на счетоводната отчетност“.

Заниманието се реализира чрез платформата G suite - Google classroom. Темата беше „Кореспонденция на счетоводните сметки и счетоводни статии“. Използвайки възможностите на електронното обучение и електронните ресурси във виртуалната класна стая преподавателят Диляна Боева представи учебното съдържание,  надграждайки традиционно използваните методи и подходи, съобразени с възможностите на ученици. Чрез активното си включване в решаването на поставените задачи бъдещите счетоводители показаха, че успешно и уверено тръгват по своя професионален път.

Господин Беловодски подчерта, че за бизнеса е важно счетоводителят не само да може да се справя с отчитането на дейността, но и да бъде съветник и консултант при решаването на икономически казуси.

С иновацията за успешна професионална реализация в ПГИМ „Й. Захариев“ Кюстендил се стремим младите хора  да  изградят професионални умения, съответстващи на съвременните потребности на пазара на труда.   Работодателите  чрез включването си в обучението по счетоводство ще реализират своеобразна инвестиция в образованието на бъдещите си служители.

БНТ ще излъчва поредица видео уроци за подготовка за външното оценяване и матурите

Българската национална телевизия и Министерството на образованието стартират съвместна програма за учениците, на които им предстоят матури. Двете поредици - „На фокус 7. клас“ и „Матурата на фокус“, ще подпомагат обучението на учениците в 7 и 12 клас.

Видеата от поредицата „На фокус 7. клас“ ще подпомогнат седмокласниците за Националното външно оценяване по български език и литература и по математика. Те ще се излъчват в понеделник и вторник от 8:00 ч. и от 15:00 ч., с повторение в събота от 8:00 ч. по БНТ 2 и повторения в същите делнични дни по БНТ 4 от 17:30 ч.

В поредицата за зрелостниците ще се разглеждат теми като - езикови правила, ключови теми, идеи, мотиви, образи и герои, илюстрирани с примери и задачи. Поредицата „Матурата на фокус“ ще се излъчва в сряда и четвъртък от 8:00 ч. и от 15:00 ч., с повторение в неделя, от 8:00 ч. по БНТ 2 и повторения в същите делнични дни по БНТ 4 от 17:30 ч.

Двете поредици са част от кампанията „С БНТ на училище“, която стартира с подкрепата на Министерството на образованието и науката в началото на дистанционното обучение през пролетта на миналата година. До момента по програмата са излъчени 517 видео урока, всичките от които са достъпни на сайта на БНТ.

Иновативно училище

 1

От учебната 2020/2021 г. ПГИМ „Й. Захариев“ Кюстендил е иновативно училище. Иновацията е свързана с професионалната подготовка на учениците от специалност „Оперативно счетоводство“, които през настоящата учебна година са десети клас. Осъществява се в часовете по разширена професионална подготовка по „Обща теория на счетоводната отчетност“. Работодателите, включвайки се  в изготвяне на учебните програми за разширена професионална подготовка „Обща теория на счетоводната отчетност“ и по „Счетоводство“ и като гост-лектори в обучението по предметите, могат да бъдат изключително полезни и да съдействат за разгръщане на пълния професионален потенциал на бъдещите счетоводители.

Иновацията в момента се реализира с учениците от 10-в клас, специалност „Оперативно счетоводство“ по дисциплината „Обща теория на счетоводната отчетност.“

Учебна програма по предмета е  изготвена съвместно с представители на бизнеса, които вземат и участие в подготовката като гост – лектори.  За целта в началото на учебната година бе изготвена програма.

На 21.10.2020 г. се проведе първото съвместно занимание с участието на господин Йордан Беловодски – председател на Кюстендилска търговско-промишлена палата. Темата беше свързана с имуществото на предприятието – „Съдържание, състав и структура на пасивите на предприятието“. Преподавателят Диляна Боева представи презентация, а учениците  участваха активно в работата по време на часа.

Господин Беловодски направи кратко изложение, представи примери от своята практика и отговори на въпросите на учениците, които с интерес очакват следващата среща.

2

Анкета за родители

относно организацията на учебния процес в епидемиологична обстановка:

 
 
Анкетата е разработена от института за изследвания в образованието и Асоциация Родители.

Договор № BG05M9OP001-2.019–0023-C01

проект „Подкрепа за деца и младежи в Община Кюстендил”

„Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo: ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на персонал за „Наблюдавано жилище от 18 до 21 г.“ изтегли

 

Проект № BG05М9OP001-2.103-0047-С01 „Патронажна грижа в Община Кюстендил” по процедура BG05М9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”

 

От 10.10.2020 г. Община Кюстендил стартира проект № BG05М9OP001-2.103-0047-С01 „Патронажна грижа в Община Кюстендил” по процедура BG05М9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, продължаващ услугите по Административен договор  № BG05M9OP001-2.040-0018 "Патронажна грижа в Община Кюстендил” по процедура BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2".

Продължителност на проекта:         6 месеца


Обща стойност на проекта:                 204 361,92 лева

Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от мобилни интегрирани, здравно-социални услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им на територията на Община Кюстендил.

Специфичната цел на проекта е да се продължи вече изградения по процедура BG05M9OP001-2.040 модел в Община Кюстендил за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания.

С предоставяните мобилни, интегрирани услуги от ЦПГ на територията на община Кюстендил, включваща града и 71 населени места ще се подобри качеството на живот на хората от целевата група. Предвидените дейности в проекта ще защитат обществения интерес и ще отговарят на нуждите на населението, в голямата си част застаряващо и самотно самотно живеещо в отдалечени и планински райони.  Реализирането на проекта ще  създаде условия и ще подкрепя ефективно упражняване на правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични потребности.

Целевата група, която ще бъде пряко положително повлияна от реализацията на дейностите предвидени в настоящия проект е: 

  • Лица над 18 год.;
  • Участници над 18 год., вкл. с увреждания, получаващи патронажна грижа.

Патронажна грижа ще бъде предоставена на 186 лица от целевата група.

Основни дейности:

1.     Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

 По проекта ще бъде използван вече създадения по процедура BG05M9OP001-2.040 "Център за патронажна грижа" /ЦПГ/. Услугите в центъра ще се предоставят от медицински специалисти, кинезитерапевт/рехабилитатор, психолог и социални медиатори.

В ЦПГ ще предоставят следните услуги:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора във всички населени места на територията на община Кюстендил.
  • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

Потребителите, включени в социалната услуга по Компонент 2, изразиха висока удовлетвореност от работата на персонала нает към Центъра, като потвърдиха желанието си да участват и през новия период в услугата.

Досега разботещият персонал (ръководител, 8 бр. медицински специалисти, 7 бр. социални медиатори, психолог и кинезитерапевт) ще продължи да изпълнява почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на възрастни хора, лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания на територията на община Кюстендил за период от 6 месеца. Служителите ще изпълняват служебните си задължения с вече закупените 4 автомобила по Компонент 2.

Всички предоставяни дейности ще се осъществяват съобразно разработената от Министерство на здравеопазването програма/методика/ за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата в рамките на компонент 1 по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.