Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Анкета за родители

относно организацията на учебния процес в епидемиологична обстановка:

 
 
Анкетата е разработена от института за изследвания в образованието и Асоциация Родители.

Договор № BG05M9OP001-2.019–0023-C01

проект „Подкрепа за деца и младежи в Община Кюстендил”

„Процедура за подбор на персонал”, представяме следнотo: ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на подбор на персонал за „Наблюдавано жилище от 18 до 21 г.“ изтегли

 

Проект № BG05М9OP001-2.103-0047-С01 „Патронажна грижа в Община Кюстендил” по процедура BG05М9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4”

 

От 10.10.2020 г. Община Кюстендил стартира проект № BG05М9OP001-2.103-0047-С01 „Патронажна грижа в Община Кюстендил” по процедура BG05М9OP001-2.103 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4” финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, продължаващ услугите по Административен договор  № BG05M9OP001-2.040-0018 "Патронажна грижа в Община Кюстендил” по процедура BG05M9OP001-2.040 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2".

Продължителност на проекта:         6 месеца


Обща стойност на проекта:                 204 361,92 лева

Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от мобилни интегрирани, здравно-социални услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им на територията на Община Кюстендил.

Специфичната цел на проекта е да се продължи вече изградения по процедура BG05M9OP001-2.040 модел в Община Кюстендил за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания.

С предоставяните мобилни, интегрирани услуги от ЦПГ на територията на община Кюстендил, включваща града и 71 населени места ще се подобри качеството на живот на хората от целевата група. Предвидените дейности в проекта ще защитат обществения интерес и ще отговарят на нуждите на населението, в голямата си част застаряващо и самотно самотно живеещо в отдалечени и планински райони.  Реализирането на проекта ще  създаде условия и ще подкрепя ефективно упражняване на правото им на независим живот и социално включване, при зачитане на правата им, съобразяване с техните възможности и специфични потребности.

Целевата група, която ще бъде пряко положително повлияна от реализацията на дейностите предвидени в настоящия проект е: 

  • Лица над 18 год.;
  • Участници над 18 год., вкл. с увреждания, получаващи патронажна грижа.

Патронажна грижа ще бъде предоставена на 186 лица от целевата група.

Основни дейности:

1.     Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

 По проекта ще бъде използван вече създадения по процедура BG05M9OP001-2.040 "Център за патронажна грижа" /ЦПГ/. Услугите в центъра ще се предоставят от медицински специалисти, кинезитерапевт/рехабилитатор, психолог и социални медиатори.

В ЦПГ ще предоставят следните услуги:

  • Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора във всички населени места на територията на община Кюстендил.
  • Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране.

Потребителите, включени в социалната услуга по Компонент 2, изразиха висока удовлетвореност от работата на персонала нает към Центъра, като потвърдиха желанието си да участват и през новия период в услугата.

Досега разботещият персонал (ръководител, 8 бр. медицински специалисти, 7 бр. социални медиатори, психолог и кинезитерапевт) ще продължи да изпълнява почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домовете на възрастни хора, лица с увреждания, включително с хронични заболявания и трайни увреждания на територията на община Кюстендил за период от 6 месеца. Служителите ще изпълняват служебните си задължения с вече закупените 4 автомобила по Компонент 2.

Всички предоставяни дейности ще се осъществяват съобразно разработената от Министерство на здравеопазването програма/методика/ за предоставяне на патронажна грижа и стандарти за качество на услугата в рамките на компонент 1 по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“.

Откриване на учебната 2020-2021 година

Уважаеми ученици и родители,

официалното откриване на учебната 2020-2021 година (само за VIII клас) ще бъде на 15.09.2020 г. от 10.00 часа в двора на училището.

Учениците от IX и X клас да се явят за час на класа в 10.30 часа.

Учениците от XI и XII клас да се явят в 11.00 часа.

Поради противоепидемични мерки, достъпът до сградата на училището ще става в следния ред:

  • Учениците от VIII, IX и X клас ще влизат през вход Б (откъм столовата на училището).
  • Учениците от XI и XII клас ще влизат през вход А (централен вход на училището).

Учениците от всеки клас имат определена класна стая, в която ще се провеждат учебните занятия по всички дисциплини (с изключение на дисциплините, свързани с ползването на компютри и ФВС). Графикът на класните стаи е следния:

VIII а клас - 104 кабинет - класен ръководител Антоанета Десподова

VIII б клас - 207 кабинет - класен ръководител Емилия Атанасова

VIII в клас - 103 кабинет - класен ръководител  Мария Кирилова

VIII г клас - 102 кабинет - класен ръководител  Мария Кинтишева

IX a клас - 206 кабинет - класен ръководител Лиляна Шипарова

IX б клас - 101 кабинет - класен ръководител  Десислава Спиридонова

IX в клас - 201 кабинет - класен ръководител  Милена Димитрова

IX г клас - 202 кабинет - класен ръководител Гергана Митрева Дубровин

X а клас 204 кабинет - класен ръководител  Славянка Борисова

X б клас 203 кабинет - класен ръководител  Мирослава Игова

X в клас 205 кабинет - класен ръководител  Диляна Боева

X г клас 105 кабинет - класен ръководител  Светлана Жекова

XI а клас 304 кабинет - класен ръководител  Георги Цанков

XI б клас 305 кабинет - класен ръководител Румяна Кирилова

XI в клас 306 кабинет - класен ръководител  Биляна Христова

XI г клас 307 кабинет - класен ръководител Илиян Флорев

XII а клас 401 кабинет - класен ръководител  Марияна Карчева

XII б клас 403 кабинет - класен ръководител  Даниела Радкова

XII в клас 405 кабинет - класен ръководител  Георги Пенков

XII г клас 407  кабинет - класен ръководител Анна Манчева

 

 

 

 

СПИСЪК УЧЕБНИЦИ 2020-2021

Списък с учебниците за учебната 2020-2021 година тук

В ПГИМ “Йордан Захариев” – гр. Кюстендил има свободни места за учебната 2020/2021  по следните специалности:

1.  Специалност “Електронна търговия” – код 4820401, професия “Организатор Интернет приложения” – код 345120  за учебната 2020/2021 г.  7 свободни места за ІХ клас прием след VІІ клас/;

2.  Специалност “Икономическа информатика” – код 4820101  професия “Икономист - информатик” – код 482010 за учебната 2020/2021 г.  1 свободно място за Х клас /прием след VІІ клас/;

3. Специалност “Оперативно счетоводство” – код 3440301, професия “Оперативен счетоводител” – код 344030  за учебната 2020/2021 г.  1 свободно място за Х клас /прием след VІІ клас/;

4.  Специалност “Бизнес администрация” – код 3460101,  професия “Офис -мениджър” – код 346010 за учебната 2020/2021 г. 1 свободна място за Х клас / прием след VІІ клас /;

5.  Специалност “Електронна търговия” – код 4820401, професия “Организатор Интернет приложения” – код 345120  за учебната 2020/2021 г.  7 свободни места за ХІ клас прием след VІІ клас/

6.  Специалност “Икономика и мениджмънт” – код 3451204,  професия “Икономист” – код 345120 за учебната 2020/2021 г.  8 свободни места за ХI клас /прием след VII клас/;

7.  Специалност “Митническа и данъчна администрация” – код 3440201, професия “Данъчен и митнически  посредник” – код 344020 за учебната 2020/2021 г.  1 свободно място за ХI клас /прием след VІІ клас/;

8. Специалност “Банково дело” – код 3430101,  професия “Финансист” – код 343010 за учебната 2020/2021 г.  6 свободни места за ХI клас / прием след VІІ клас /;

9.  Специалност “Митническа и данъчна администрация” – код 3440201,  професия “Данъчен и митнически посредник” – код 344020 за учебната 2020/2021 г.  2 свободни места за ХII клас /прием след VII клас/;

10.  Специалност “Икономика и мениджмънт” – код 3451204,  професия “Икономист” – код 345120 за учебната 2020/2021 г.  2 свободни мeста за ХII клас /прием след VII клас/;

11.  Специалност “Икономическа информатика” – код 4820101  професия “Икономист - информатик” – код 482010 за учебната 2020/2021 г.  5 свободни места за ХII клас /прием след VІIІ клас/;

12.  Специалност “Бизнес администрация” – код 3460101,  професия “Офис -мениджър” – код 346010 за учебната 2020/2021 г. 7 свободни мeста за ХII клас / прием след VІIІ клас /;

При различие в учебния план учениците полагат приравнителни изпити, според учебните планове на специалността.

Успешно положен изпит се счита този, който е с оценка среден /3/ или по-висока. При равен бал се прибавят последователно оценките от български език и литература, математика, география и история от удостоверението за завършен клас.

Необходими документи са: удостоверение за завършен клас, удостоверение за преместване и заявление от ученика. Срок на подаване до 31.08.2020 г.

Полагане на приравнителни изпити до 11.09.2020 г.

Обявяване на резултатите – 14.09.2020 г.