Copyright 2018 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

Балообразуващи оценки:

Прием след VII клас

Балообразуване: Оценката от изпитите по БЕЛ x 2 + Математика  x 2 + География и икономика + История и цивилизация от свидетелството за основно образование

Специалност: Електронна търговия” – КОД 4820401

Професия „Организатор интернет приложения” – КОД 482040

1 паралелка 26 ученика

Курс на обучение-5 години

III степен професион. квалификация-12 клас

Изучавани езици: Английски език—разширено изучаване, втори чужд език: по избор

В специалността се подготвят кадри с фундаментална икономическа подготовка. Обучението е насочено към усвояването на съвременни технологии за електронния бизнес. Обучението позволява безпроблемно навлизане в света на стопанската практика, в социалната среда и бизнес комуникациите.

                Организаторът на интернет приложения създава електронно съдържание под формата на тематично обособени статични или динамични страници, които се публикуват в Интернет, комбинирайки компютърни технологии, текст и мултимедия. Структурира и оформя текстовата информация в страниците, избира подходящи графични, аудио/видео формати, създава анимирани обекти и текст, разработва дизайна на страниците, като се ръководи от предназначението и целевата група потребители на съдържанието.

Реализация:

                Във фирми – малки и големи корпорации като специалисти по използване на информационни технологии; Като специалисти в областта на търговията и в WEB  разработването; Като специалисти разработващи сайтове за предлагане на стоки по Интернет; Като самонаети лица на свободна практика. 

 

Специалност “Банково дело” – код 3430101

професия “Финансист” – код 343010

1 паралелка 26 ученика

Курс на обучение - 5 години

III степен професион. квалификация-12 клас

Изучавани езици: Английски- разширено изучаване, втори чужд език: по избор

                 С развитието на пазарното стопанство професията „Финансист” все повече се универсализира по обхват, вид и съдържание на знания и умения, които тя изисква. Финансистът е динамичен, постоянно променящ се в условията на пазарната икономика. Задълбочава се творческият характер на професията, нараства ролята на високото интелектуално равнище на тези, които я упражняват.

Реализация:

 Професията на финансиста осигурява сравнително широко поле за професионална реализация и лична изява. Това улеснява в значителна степен намирането на работа след придобиването на професионална квалификация. Засиленото търсене на финансисти се обуславя от развитието на частния бизнес.

Финансистът се реализира във всички държавни и частни банки, финансово-кредитни, застрахователни и презастрахователни институции, финансово-брокерски къщи, бюра по труда, социални служби, социално - осигурителни фондове, производствени и търговски предприятия и посреднически фирми със специфична валутна дейност, както и всички останали юридически и физически лица, ползващи услугите на парично-кредитните институции.

 

Специалност “Митническа и данъчна администрация” – код 3440201,

професия “Митнически и данъчен посредник” – код 344020

1 паралелка 26 ученика

Курс на обучение - 5 години

III степен професион. квалификация-12 клас

Изучавани езици: Английски - интензивно изучаване, втори чужд език: по избор

В града ни осъществяват дейността си държавна и общинска данъчна администрация, дирекция митническа служба, два КПП, фирми с външнотърговски дейности, където учениците ще провеждат производственото си обучение и след завършване на образованието могат да намерят своята професионална реализация.

Това ще отговори на поставения акцент в стратегията за развитие на Община Кюстендил за трансгранично сътрудничество и оптимално използване на коридор № 8.

Реализация:

Модерна нова специалност, която има своето място в пограничните райони. Учениците се реализират в областта на стопанската логистика, в експедиторски фирми, валутни и митнически бюра, във фирми, занимаващи се с обработката на митнически документи. Придобиват се знания в областта на международното право и плащания, компютърни офис системи и др.

 

Специалност: “Икономика и мениджмънт” – код 3451204,

ПРОФЕСИЯ “ИКОНОМИСТ” – КОД 345120

1 паралелка 26 ученика

Курс на обучение - 5 години

III степен професион. квалификация-12 клас

Изучавани езици: Английски - разширено изучаване, втори чужд език: по избор

                 Специалност “Икономика и мениджмънт” е една от най-търсените. Тя е широко застъпена във всяка професионална гимназия, колеж и университет, което предполага и засилена конкуренция в тази сфера.

Специалността “Икономика и мениджмънт” е ориентирана предимно към обучаемите търсещи реализация в сферата на икономиката и фирменото управление. Обучителната програма по специалността  предоставя необходимите знания и  опит за интегриране успешно във всеки вид съвременен бизнес.

Изучаването на два европейски езика по избор позволява на изхода на обучението да се търси професионална реализация в страните от Европейския съюз и в представителства на европейски компании, базирани в страната.

При завършване на обучението си, учениците придобиват ІІІ СПК и имат възможност да стартират собствен бизнес.

 

 

Специалност “Митническа и данъчна администрация” - код 3440201,

професия “Митнически и данъчен посредник” – код 344020

1 паралелка 26 ученика

Курс на обучение-5 години

III степен проф. квалификация - 12 клас

Изучавани езици: Английски език—разширено изучаване, втори чужд език: по избор

В града ни осъществяват дейността си държавна и общинска данъчна администрация, дирекция митническа служба, два КПП, фирми с външнотърговски дейности, където учениците ще провеждат производственото си обучение и след завършване на образованието могат да намерят своята професионална реализация.

Това ще отговори на поставения акцент в стратегията за развитие на Община Кюстендил за трансгранично сътрудничество и оптимално използване на коридор № 8.

Реализация:

Модерна нова специалност, която има своето място в пограничните райони. Учениците се реализират в областта на стопанската логистика, в експедиторски фирми, валутни и митнически бюра, във фирми, занимаващи се с обработката на митнически документи. Придобиват се знания в областта на международното право и плащания, компютърни офис системи и др.

Прием след VIII клас

Балообразуване: Оценките по БЕЛ+ 3 Математика + География и икономика + История и цивилизация от свидетелството за основно образование

Специалност “ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАТИКА” –

код 4820101,

ПРОФЕСИЯ “ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК” – КОД 482010

1 паралелка 26 ученика

Курс на обучение-4 години

Приемен изпит: по документи

Изучавани чужди езици: по избор

Информационните и комуникационните технологии се развиват много бързо и навлизат във всички области и сектори на икономиката. Увеличават се компютърните системи и компютърните мрежи, броят на активните потребители на Интернет. Развитието на пазарните отношения и на високите технологии ще налагат засилено търсене на добре квалифицирани кадри, които имат знания както в областта на икономиката, така и в областта на информатиката.

Реализация:

Завършилите специалността "Икономическа информатика" могат да се реализират във всички области на стопанския живот. Учениците придобиват знания и умения в областта на автоматизация на офиса, количествените методи в икономиката и счетоводството, комуникационните технологии, бази данни, текстообработка и електронни таблици, алгоритмични езици и програмиране.

Специалност “БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ” – код 3460101

ПРОФЕСИЯ "ОФИС - МЕНИДЖМЪНТ - КОД 346010

Курс на обучение-4 години

Приемен изпит: по документи

Изучавани чужди езици: по избор

Специалност “Бизнес администрация” е една от най-популярните  и атрактивни специалности.

Като офис - мениджъри учениците придобиват знания и умения в областта на финансите, икономиката и мениджмънта на фирмата, счетоводство на фирмата, компютърно счетоводство, борси и борсови операции, маркетинг, право, текстообработка и бизнес - кореспонденция на кирилица и латиница, стенография, компютърни офис системи, организация и функциониране на държавната и общинска администрация, регионална икономика, териториално планиране и регулиране. При завършване на обучението си, учениците придобиват ІІІ СПК.