Copyright 2018 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

ГРАФИК

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ДЪРЖАВНИ И В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2017 – 2018 г.

СЛЕД ЗАВЪРШЕН VII КЛАС

  Вид дейност Срок
1 Подаване на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите 05. -10.05.2016 г. вкл.
2 Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали. Писмено уведомяване на учениците относно допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите. до 12.05.2016 г. вкл.
3 Провеждане на тестове по:  
  - български език и литература 19.05.2016 г.
  - математика 22.05.2016 г.
4 Обявяване на резултатите от тестовете. до 05.06.2014 г.
5 Получаване на служебна бележка с оценките от приемните изпити. 12.06. - 13.07.2016 г. вкл.
6 Подаване на документи за участие в приема за ученици по Наредба No 10 от 01.09.2016 г. Писмено уведомяване на учениците за допускането им до участие в приема. 16.06. - 22.06.2016 г. вкл.
7 Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране до 27.06.2016 г. вкл.
8 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране 28.06. - 30.06.2016 г. вкл.
9 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране до 04.07.2016 г. вкл.
10 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 05.07. - 07.07.2016 г. вкл.
11 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 10.07.2016 г.
12 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 11.07 - 13.07.2016 г. вкл.
13 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране до 17.07.2016 г. вкл.
14 Записване на  приетите ученици на трети етап на класиране 18.07. - 19.07.2016 г. вкл.
15 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране 21.07.2016 г.
16 Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване

Oпределя се от
директора

до 05.09.2016 г. вкл.

17 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием до 14.09.2016 г. вкл.