Copyright 2017 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

1. Вътрешни правила за организацията и дейността на учрежденския архив в ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

2. План на комисията по превенцията/закрила на деца в риск/ изтегли

3. Дневен режим на ПГИМ "Йордан Захариев" за учебната 2015-2016 година изтегли

4. Инструкция за осигуряване на достъп до обществена информация в ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

5. Годишен план за дейността на ПГИМ "Йордан Захариев" за учебната 2015-2016 година изтегли

6. График за използване на компютърни кабинети за II срок на учебната 2015-2016 година изтегли

7. График за дежурния учител, поемащ учениците след изгонване от учебен час за II срок на учебната 2015-2016 година изтегли

8. Инструкция за обработване на лични данни в ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

9. График за провеждане на контролни и класни работи за II срок на учебната 2015-2016 година в ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

10. График на класните ръководители от ПГИМ "Йордан Захариев" за консултиране на родители и водене на училищната документация на съответната паралелка за II срок на учебната 2015-2016 година изтегли

11. График за консултации на учителите от ПГИМ "Йордан Захариев" за II срок на учебната 2015-2016 година изтегли

12. Теми и график на педагогическия съвет за учебната 2015-2016 година изтегли

13. План за квалификационна дейност за 2015-2016 учебна година изтегли

14. Правилник за обслужване на читателите в библиотеката на ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

15. Правилник за вътрешния трудов ред в ПГИМ "Йордан Захариев" за учебната 2015-2016 година изтегли

16. Правилник за дейността на ПГИМ "Йордан Захариев" за учебната 2015-2016 година изтегли

17. Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд изтегли

18. Програма за превенция на агресията и насилието в училище 2015-2016 изтегли

19. График на учителите от ПГИМ "Йордан Захариев" за прием на родители II срок на учебната 2015-2016 година изтегли

20. Програма за работа с родители 2015-2016 изтегли

21. График за дежурство на учителите за II срок на учебната 2015-2016 година изтегли

22. Доклад самооценяване изтегли

23. Спортно - състезателен график за учебната 2015-2016 година в ПГИМ "Йордан Зхариев" изтегли

24. Стратегия за развитие на ПГИМ "Йордан Захариев" 2012-2015 изтегли

25. Стратегия за намаляване броя на отпадналите ученици за учебната 2015-2016 година изтегли

26. Теми за гражданско образование и възпитание за учебна2015-2016 година изтегли

27. Правила и процедури за въвеждане на защитна мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците в ПГИМ изтегли

28. План за работа на училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз между учениците изтегли

29. График за учебната и производствена практика за II срок на учебната 2015-2016 година изтегли

30. План за работата на УКБППМН за учебната 2015-2016 година изтегли

31. План за работата на училищната комисия по БДП в ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

32. Вътрешни правила за работна заплата в ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

33. Вътрешна система за осигуряване на качеството на професионално образование и обучение в ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

34. Вътрешни правила за провеждане на  процедури по възлагане на обществени поръчки изтегли

35. Вътрешни правила за документиране, съхранение и архивиране на счетоводната документация в ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

36. Правилник за организацията на информационно - деловодната дейност и работата с документите в ПГИМ изтегли

37. Информация за изпълнение на бюджета 0т 01.01.2015 г - 30.09.2015 г. изтегли

38. Критерии за изплащане на стипендии за учебната 2015-2016 година изтегли

39. Заповед за изплащане на стипендии за II срок на учебната 2015-2016 година изтегли

     Протокол за условията за получаване на стипендии изтегли

40. Годишен план - график за провеждане на дейностите по самооценяване в ПГИМ "Йордан Захариев" за учебната 2015-2016 година изтегли

41. Политика и цели по осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение в ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

42. Вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение в ПГИМ "Йордан Захариев" изтегли

43. Информация за изпълнение на бюджета за 2015 г. от 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. изтегли

44. Бюджет на ПГИМ "Йордан Захариев" за 2016 година изтегли

45. Информация за изпълнение на бюджета 0т 01.01.2016 г - 31.03.2016 г. изтегли

46. Протокол 1 от Общо събрание изтегли

47. Информация за изпълнение на бюджета 0т 01.01.2016 г - 31.03.2016 г. изтегли

48. Протокол 3 от Общо събрание изтегли