Copyright 2024 - ПГИМ "Йордан Захриев"-Кюстендил

В ПГИМ “Йордан Захариев” – гр. Кюстендил има свободни места за учебната 2020/2021  по следните специалности:

1.  Специалност “Електронна търговия” – код 4820401, професия “Организатор Интернет приложения” – код 345120  за учебната 2020/2021 г.  7 свободни места за ІХ клас прием след VІІ клас/;

2.  Специалност “Икономическа информатика” – код 4820101  професия “Икономист - информатик” – код 482010 за учебната 2020/2021 г.  1 свободно място за Х клас /прием след VІІ клас/;

3. Специалност “Оперативно счетоводство” – код 3440301, професия “Оперативен счетоводител” – код 344030  за учебната 2020/2021 г.  1 свободно място за Х клас /прием след VІІ клас/;

4.  Специалност “Бизнес администрация” – код 3460101,  професия “Офис -мениджър” – код 346010 за учебната 2020/2021 г. 1 свободна място за Х клас / прием след VІІ клас /;

5.  Специалност “Електронна търговия” – код 4820401, професия “Организатор Интернет приложения” – код 345120  за учебната 2020/2021 г.  7 свободни места за ХІ клас прием след VІІ клас/

6.  Специалност “Икономика и мениджмънт” – код 3451204,  професия “Икономист” – код 345120 за учебната 2020/2021 г.  8 свободни места за ХI клас /прием след VII клас/;

7.  Специалност “Митническа и данъчна администрация” – код 3440201, професия “Данъчен и митнически  посредник” – код 344020 за учебната 2020/2021 г.  1 свободно място за ХI клас /прием след VІІ клас/;

8. Специалност “Банково дело” – код 3430101,  професия “Финансист” – код 343010 за учебната 2020/2021 г.  6 свободни места за ХI клас / прием след VІІ клас /;

9.  Специалност “Митническа и данъчна администрация” – код 3440201,  професия “Данъчен и митнически посредник” – код 344020 за учебната 2020/2021 г.  2 свободни места за ХII клас /прием след VII клас/;

10.  Специалност “Икономика и мениджмънт” – код 3451204,  професия “Икономист” – код 345120 за учебната 2020/2021 г.  2 свободни мeста за ХII клас /прием след VII клас/;

11.  Специалност “Икономическа информатика” – код 4820101  професия “Икономист - информатик” – код 482010 за учебната 2020/2021 г.  5 свободни места за ХII клас /прием след VІIІ клас/;

12.  Специалност “Бизнес администрация” – код 3460101,  професия “Офис -мениджър” – код 346010 за учебната 2020/2021 г. 7 свободни мeста за ХII клас / прием след VІIІ клас /;

При различие в учебния план учениците полагат приравнителни изпити, според учебните планове на специалността.

Успешно положен изпит се счита този, който е с оценка среден /3/ или по-висока. При равен бал се прибавят последователно оценките от български език и литература, математика, география и история от удостоверението за завършен клас.

Необходими документи са: удостоверение за завършен клас, удостоверение за преместване и заявление от ученика. Срок на подаване до 31.08.2020 г.

Полагане на приравнителни изпити до 11.09.2020 г.

Обявяване на резултатите – 14.09.2020 г.